Bury Town v Brantham 22-09-2019 (7)Bury Town v Brettvale 05-01-2020 (33)Bury Town v Brettvale 23-02-2020 (35)Bury Town v Brettvale 23-02-2020 (46)Bury Town v Needham Market Reserves 24-11-2019 (54)Bury Town v Needham Market Reserves 24-11-2019 (60)Bury Town v Woodbridge Town 19-01-2020 (17)Needham Market Reserves v Bury Town  (14)